Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – czyli jak mieć tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie
Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – czyli jak mieć tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu
4.9 (Wynik: 98.08%) Oddano 281 Głosów

Wielu naszych Klientów, zawierających w naszym biurze ubezpieczenia dla firm, to osoby potrzebujące zabezpieczenia finansowego potrzebnego do brania udziału w różnego rodzaju przetargach. Stąd też nasz wpis będzie dotyczył zagadnienia, którym są gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie. Przełom roku, stanowi moment, w którym zawiera się najwięcej tego typu ubezpieczeń. Poniżej zaprezentujemy naszą wiedzę na temat tego produktu.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie
Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – niskie ceny, pełna ochrona przy przetargach

Jaki rodzaj zabezpieczenia stanowią gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Jeżeli Beneficjent żąda gwarancji, która będzie podpisana elektronicznie – zgłoś się do nas. Mamy możliwość wystawiania gwarancji z podpisem elektronicznym!!!

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, stanowią pisemne zobowiązanie Towarzystwa, tzw. gwaranta, do wypłaty na rzecz podmiotu (firmy, na rzecz której została wystawiona polisa) określonej sumy pieniężnej. Kwotę taką wypłaca się na żądanie i oświadczenie Klienta w sytuacji, w której dochodzi do niezrealizowania swoich zobowiązań przez dłużnika wobec firmy na rzecz której zostały wystawione gwarancje. Gwarancje stanowią zabezpieczenie finansowe inwestora przed wystąpieniem określonego w umowie ubezpieczeniowej zdarzenia losowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią alternatywę dla dotychczasowych zabezpieczeń, głównie tych w formie pieniądza. Dzięki niewielkiej cenie pozwalają firmom na obniżenie kosztów transakcji. Są również lepszą alternatywą niż gwarancje bankowe, gdyż nie obciążają przyznanego firmie, limitu kredytowego.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymasz Nie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Jeżeli chcesz wziąć udział przetargu i potrzebujesz gwarancji wadialnej do sumy 50.000 złotych, na szybko, bez zbędnego dostarczania i wypełniania dokumentów, skontaktuj się z nami i przekonaj się, co możemy Tobie zaoferować. Jako Agencja Wyłączna Warty, mamy możliwość wystawiania takich polis bez zbędnych formalności – potrzebujemy jedynie SIWZ. Zadzwoń – tel. 501-620-325 (wystawiamy polisy dla Klientów z całej Polski). (Tego produktu nie ma żaden broker ubezpieczeniowy!!!)

Firmy, które mają w tej chwili wpłaconą gotówkę, mogą ją zamienić na gwarancję należytego wykonania lub usunięcia wad i usterek. Jest to możliwe wtedy, gdy od podpisania umowy nie minęło więcej niż połowa czasu trwania kontraktu (w przypadku gwarancji należytego wykonania) lub nie minęło więcej niż 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego robót. Nie pozwól, by Twoje pieniądze leżały przez kilka lat bezczynnie u Beneficjenta!

Prosimy również zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli jakaś gwarancja jest potrzebna “na już”, bo firma ma do podpisania kontrakt, a jeszcze nie została zweryfikowana pod kątem możliwości otrzymania gwarancji, to im później firma przyjdzie po gwarancję, tym późnej ją otrzyma. Zachęcamy do odpowiednio wcześniejszego kontaktu z nami w sprawach gwarancji. Najlepiej przygotować odpowiednio wcześniej umowę o limit, wtedy będzie możliwość szybkiego otrzymania gwarancji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 501-620-325.

Zdarzenie losowe jest elementem, które powstaje bez wpływu ubezpieczającego lub innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia pieniężnego z zawartej umowy ubezpieczenia. Aby zdarzenie losowe miało skutek prawny w stosunku do umowy ubezpieczeniowej, musi niekorzystnie oddziaływać na życie, zdrowie czy też mienie ubezpieczającego. Innymi słowy, nie może to być działanie o charakterze umyślnym.

Dla kogo dedykujemy gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie dedykowane są następującym podmiotom:

 • osobom prawnym;
 • osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą;
 • jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą – np. spółkom cywilnym.

Najczęstsze branże, w których firmy stają do przetargów i potrzebują różnych gwarancji, związane są z działalnością, gdzie dominują:

 • usługi: takie jak sprzątanie ulic, sprzątanie obiektów, odśnieżanie, wycinka zadrzewienia pod liniami elektroenergetycznymi, prace leśne, utrzymanie zieleni, projektowe, szkoleniowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów, catering np. dla szpitali, szkół, przedszkoli, firm, usługi pralnicze np. dla szpitali, branża IT – utrzymanie i zarządzanie siecią, ochrona obiektów z wyłączeniem konwojów itd.
 • dostawy: maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, środków transportu (np. karetki dla pogotowia ratunkowego), leków, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych (np. dla szpitali), artykułów spożywczych (np. dla wojska, przedszkoli, ośrodków sanatoryjnych), artykułów tekstylnych/odzieży (np. dla wojska, policji, poczty, fabryk), węgla, materiałów budowlanych itp.
 • prace remontowe i budowlane
 • montaż/wykonanie instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.

Jakie oferujemy gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Nasi Klienci, w zależności od aktualnych potrzeb, za naszym pośrednictwem mogą otrzymać następujące gwarancje:

 • Gwarancje wadialne (przetargowe) – są one potrzebne wtedy, gdy firma organizująca przetarg (Przetargi mogą być organizowane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych jak i w przetargu niepublicznym, organizowanym według wewnętrznego regulaminu Beneficjenta), wymaga zabezpieczenia w postaci wadium od firm które biorą w nim udział;
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu – przedmiotem gwarancji jest w tym przypadku zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do zapłacenia określonej w umowie kwoty wtedy, gdy podmiot, za który Towarzystwo poręcza, nie wykonał lub wykonał w sposób niewłaściwy zobowiązania zapisane w kontrakcie;
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek – w tym przypadku Towarzystwo ubezpieczeniowe, udzielające takiej gwarancji, zobowiązuje się do zapłaty określonej w kontrakcie kwoty, w przypadku gdy firma, która taką gwarancję otrzymała, nie wykonała lub niewłaściwie wykonała zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub gwarancji jakości;
 • Gwarancje kaucyjne (gwarancje zwrotu zaliczki) – gwarancje kaucyjne w Warcie stanowią zabezpieczenie, które jest wymagane przez wynajmującego lokal, powierzchnię użytkową, na podstawie umowy najmu. Gwarancja jest udzielana na podstawie kaucji, która stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, w związku ze szkodami mogącymi powstać na wskutek działań najemcy w wynajmowanym lokalu. Dzięki tej gwarancji, wynajmujący ma zapewniony zwrot kosztów w przypadku nieopłacania czynszu przez wynajmującego, zwrócenia wynajmowanego lokalu czy powierzchni użytkowej do stanu wyjściowego. Gwarancja ta pozwala również na pokrycie kosztów napraw i remontów, powstałych na wskutek szkód spowodowanych przez najemcę.

Jak uzyskać niższą cenę za gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Polisy gwarancyjne można zawierać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dotyczy sytuacji, w której firma zgłasza zapotrzebowanie na gwarancję, dostarcza wszystkie dokumenty i otrzymuje gotowy produkt. To rozwiązanie dedykowane jest firmom, które będą potrzebować maksymalnie kilku gwarancji w ciągu roku.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Od razu dodamy, że to rozwiązanie dotyczy dużych gwarancji wadialnych (suma gwarancyjna powyżej 50 tysięcy) oraz gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad). W przypadku gwarancji wadialnych do 50 tysięcy, żadne dokumenty nie są wymagane.

Zdecydowanie lepszą opcją dla firm jest drugi sposób. Firmy podpisują bezpłatną umowę o limit gwarancyjny i w zakresie limitu otrzymują gwarancje na podstawie wniosku. Dla firm, które potrzebują gwarancji niż wadia do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy lub potrzebują innych gwarancji, np. należytego wykonania kontraktu, proponujemy bezpłatną umowę o limit.

Podpisując umowę, firma dostaje dostęp do szybkiego otrzymania określonych gwarancji. Bez umowy o limit, we wszystkich przypadkach innych niż wadia do sumy 50 tysięcy, należy przejść za każdym razem etap weryfikacji dokumentów, wliczając w to bilans, ZUS, US, opinie bankowe i inne. Przy umowie o limit taka weryfikacja też jest, ale wszystko odbywa się jeden raz – jeżeli jest potrzebna gwarancja, to Klient wypełnia jedynie stosowny wniosek.

Dodatkową korzyścią umowy o limit są niższe stawki procentowe za konkretną gwarancję. O ile – to już zależy od indywidualnej propozycji dla konkretnej firmy, ale z doświadczenia wiemy, że różnice bywają dość duże.

Jakie są preferowane wysokości sum gwarancyjnych?

Preferowane wysokości sum gwarancyjnych wynoszą odpowiednio:

 • do 50 tys. zł dla gwarancji wadialnych bez umowy o limit, bez weksla,
 • do 300 tys. zł dla gwarancji kontraktowych w ramach umów o limit,
 • maksymalny limit gwarancyjny w umowie o limit (zaangażowanie) wynosi 4 mln zł – w jego ramach, można naprawdę dużo zrobić. Limit jest odnawialny, tzn. wykupując gwarancję, np. przetargową, przez okres trwania wadium, limit się zmniejsza o określoną wysokość. Gdy kończy się okres ważności – o tę kwotę limit wzrasta.

Firmy, które potrzebują gwarancji wadialnych do 50 tysięcy złotych, bez umowy o limit i bez weksla, mogą skorzystać z uproszczonej procedury:

 • oferujemy gwarancję przetargową dla Klientów bez umowy o limit;
 • prowadzona działalność na rynku musi być minimum dwa lata;
 • nie potrzebujemy badać sytuacji ekonomiczno-finansowej – Klient otrzymuje gwarancję “Od ręki”;
 • wydajemy decyzję na podstawie wypełnionego wniosku (do pobrania do wglądu w wersji PDF, oryginał drukuje się razem z gwarancją i umową);
 • bez weksla;
 • stała składka w wysokości 500 złotych – niezależnie od tego, czy gwarancja ma być na 10 tysięcy czy 50 tysięcy złotych;
 • w przypadku gdy jest kilka zadań w jednym przetargu – łączymy je w całość, nie wystawiamy wadium do każdego zadania oddzielnie – przez co nasi Klienci oszczędzają pieniądze!
 • Klienci otrzymują standardowy wzór gwarancji.

W przypadku firm, które potrzebują innych kwot gwarancji, będziemy się kontaktować osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, w celu otrzymania stosownych dokumentów, stwierdzających sytuację finansową firmy.

W przypadku Konsorcjum – czyli kilku podmiotów zrzeszonych w jednym celu  na określony czas, dokumenty stwierdzające sytuację finansową, są potrzebne od każdego podmiotu. Ze zgromadzeniem potrzebnych dokumentów od wspólników bywa trochę zamieszania, ale niska cena gwarancji rekompensuje poświęcony czas na przesłanie wszystkich dokumentów.

Ile wynosi koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, ile będzie wynosić wysokość składki. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, stąd i składki dla każdego będą inne. Dużo zależy od sytuacji finansowej w jakiej znajduje się firma, z doświadczenia wiemy, że firmy, które otrzymają u nas duży limit gwarancyjny, mogą otrzymać niższe stawki na poszczególne gwarancje.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Do wstępnego zobrazowania ceny, posłużymy się przykładem gwarancji należytego wykonania umowy, którą przygotowaliśmy dla Klienta w miesiącu styczniu. Klient potrzebował gwarancji na usług leśne, na rok. Kontrakt opiewał na kwotę 4 milionów złotych, zabezpieczenie umowy wynosiło 3% całej kwoty. Ostateczna cena gwarancji wynosiła 1500 złotych. Do tej pory, Klient korzystał z usług innej firmy ubezpieczeniowej, gdzie płacił dwu-krotność tej kwoty. Jak widać, różnice są spore.

Klient z przykładu dla branży budowlanej, do tej pory zawierał gwarancje u innych ubezpieczycieli – po zaproponowaniu mu składek – od razu zdecydował się na podpisanie umowy, gdyż ceny były znacznie niższe niż te, które dotąd opłacał. Trudno jest podać wysokość stawek. Zdaniem naszych Klientów, gwarancje robione za naszym pośrednictwem, wychodzą dużo lepiej cenowo niż w innych Towarzystwach ubezpieczeniowych czy bankach. O ile taniej – to już zależy od konkretnej specyfiki i charakteru działalności firmy.

Koszty gwarancji jednak tak naprawdę bywają różne. Ze względu na dużą ilość zapytań odnośnie ceny, skonstruowaliśmy narzędzie pozwalające obliczyć wysokość składki. W celu otrzymania odpowiedzi, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Podając nam wysokość sumy gwarancyjnej oraz okres, na jaki ma być zawarta gwarancja, od ręki przedstawimy orientacyjną cenę takiej polisy. 

Można również skorzystać z naszego kalkulatora cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie, w ciągu pół godziny otrzymają Państwo na adres e-mail, wysokość składki.

Gdzie uzyskać potrzebne informacje w sprawie gwarancji?

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w sprawie gwarancji, na pewno będziemy w stanie zapewnić atrakcyjną cenowo stawkę. Można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 501-620-325, lub poprzez zakładkę kontakt – korzystając z formularza kontaktowego.

Przy wstępnym określeniu wysokości umowy o limit w Warcie, proponujemy kontakt telefoniczny – usprawni to dalsze procedowanie sprawy na każdym z poszczególnych etapów. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501-620-325 lub mailowy (kliknij): kontakt w sprawie gwarancji.

Poniżej zamieszczamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wnioski do wydania gwarancji ubezpieczeniowych.

Wniosek o wydanie gwarancji w TUIR Warta SA

Załącznik A do wniosku o udzielenie gwarancji – informacje o działalności Wnioskodawcy

Załącznik B do wniosku o udzielenie gwarancji – Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy

Załącznik C do wniosku o udzielenie gwarancji – dane Poręczyciela do udzielanych gwarancji

Ogólne warunki umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR WARTA S.A.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – sposoby na tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – czyli jak mieć tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu
4.9 (Wynik: 98.08%) Oddano 281 Głosów