Oceń naszą stronę
[Głosowano: 0 razy, Średnia ocena: 0]

Oferowane w naszym biurze ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW to oferta, której przedmiot dotyczy ochrony w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia NNW, mamy możliwość, w zależności od zapotrzebowania, na wybór jednego z 3 wariantów ubezpieczenia. Wariant o nazwie Pakiet dla Ciebie, przeznaczony dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, z nieukończoną liczbą 67 lat, wariant Pakiet dla ucznia – czyli ubezpieczenie dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie RP, pobierających naukę do 26 roku życia, z wyłączeniem studentów zaocznych i wieczorowych oraz wariant Pakiet dla turysty, skierowanych do wszystkich osób zamieszkałych i podróżujących po terenie Polski. Każdy z tych pakietów, krótko omówimy poniżej.

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW warto wykupić, podczas:

 • wyjazdu na wycieczkę (w obie strony);
 • pracy zawodowej, nauki;
 • uprawiania sportu.

Takie rozwiązanie kierujemy do tych osób, które chcą mieć pełną ochronę, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i co robią. Polecamy to rozwiązanie nauczycielom, a także kandydatom na nauczycieli, którzy muszą odbywać obowiązkowe praktyki w szkołach.

W przypadku wariantu Pakiet dla Ciebie, w przypadku polis rocznych, do określonej sumy, zawsze w podstawie mamy naprawę lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów czy zwrot kosztów dostosowania mieszkania.

Ubezpieczenie NNW w Warcie zapewnia ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, które dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonej osoby (niezależnie od jej woli).

Wariant Pakiet dla Ciebie, zawiera między innymi:

 • ubezpieczanie dla osób aż do 67. roku życia,
 • ochrona w pracy i w życiu prywatnym, maksymalnie na 12 miesięcy,
 • ubezpieczenie także dla obcokrajowców posiadających numer PESEL,
 • wypłata 100 proc SU w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek NW,
 • nawet 3000 zł na naprawę lub nabycie przedmiotów ortopedycznych,
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów – 25 proc. SU, maks. 5000 zł,
 • przydatne usługi assistance przy rocznych umowach np. opieka domowa po hospitalizacji, czy opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Możemy to rozszerzyć o następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały na wskutek:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • sportów wysokiego ryzyka,
 • zawodowego uprawiania sportów
 • pracy wysokiego ryzyka

Dlaczego warto mieć dla siebie takie ubezpieczenie? Żadne z nas nie dopuszcza myśli, że może mu się przydarzyć nieszczęśliwy wypadek. Niestety do wypadków dochodzi dość często. Dzieci i młodzież mają swoje ubezpieczenie szkolne NNW, pozostali dorośli mogą mieć ochronę w postaci ubezpieczenia Warta NNW pakiet dla Ciebie. Co nam to da? Zamieszczamy info w zestawieniu poniżej.

 • Ochrona niezależnie od miejsca wypadku dla osób aż do 67 roku życia.
 • Górna suma ubezpieczenia NNW to nawet 50 000 zł – możemy wybrać ochronę dopasowaną do własnych potrzeb,  warto jednak podkreślić, że im wyższa suma tym wyższe świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu do którego doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Usługi assistance do 10 tys. zł w podstawie – niezależenie od wybranej sumy ubezpieczenia NNW, w tym np. wizyty lekarza, pielęgniarki czy dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o opcje dodatkowe jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na rok, np.:
  • Zasiłek dzienny, przysługujący po wypadku, już od 1 dnia niezdolności do pracy zarobkowej / nauki / zawodowego uprawiania sportu w przypadku leczenia szpitalnego lub od 15 dnia niezdolności do pracy zarobkowej/nauki/zawodowego uprawiania sportu  w przypadku leczenia ambulatoryjnego  – przez  maksymalny okres 90 dni po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku;
  • Rehabilitacja – zwrot kosztów do kwoty 700 zł w przypadku zalecenia zabiegów rehabilitacyjnych  przez  lekarza prowadzącego w okresie nie dłuższym niż  24 miesiące od  dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;
  • Operacja plastyczna – zwrot kosztów do kwoty nawet 5000 zł (do 15% SU, max. 5000 zł), w sytuacji gdy po wypadku niezbędne jest przeprowadzenie operacji plastycznej w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń; zwrot kosztów operacji plastycznej następuje w oparciu o dostarczone rachunki i dowody opłat. To co ważne, operacja może być przeprowadzona w okresie nie dłuższym niżą 24 miesiące od daty wypadku.

Więcej info zamieszczamy pod tym linkiem. Warta Twoje NNW Pakiet dla Ciebie w pigułce, można obejrzeć pod tym linkiem.

Warta Twoje NNW Pakiet dla Ucznia
Warta Twoje NNW Pakiet dla Ucznia – szeroki wariant ochrony, w szkole jak i poza szkołą.

Wariant ubezpieczenia Warta Twoje NNW Pakiet dla Ucznia, to oferta skierowana do uczniów, studentów, wychowanków przedszkoli. W podstawowym zakresie ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia powstałe m.in. wskutek amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu, sportów wysokiego ryzyka, zarówno w szkole, jak i poza nią, tj. podczas zajęć wf, treningów czy zawodów w klubach lub sekcjach sportowych. Taka ochrona nie wymaga rozszerzenia i opłacenia dodatkowej składki. Ubezpieczenie obejmuje także urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenie owada czy wybity ząb.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie jest dedykowane wszystkim dzieciom – posiadającym numer pesel. Ubezpieczenie WARTA Twoje NNW pakiet dla Ucznia – jest dedykowane dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat, zamieszkujących na terenie Polski i posiadających numer PESEL.

Co ważne ochroną można objąć również dzieci z rożnymi zaburzeniami np. z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, czy cierpiące na padaczkę.

Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia to m.in.:

 • ubezpieczenie dla przedszkolaków, uczniów lub studentów w wieku do 26 lat (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych)
 • dla dzieci obcokrajowców (m.in. dzieci z Ukrainy) zamieszkujących na terytorium Polski i posiadających numer PESEL
 • zniżka taryfowa naliczana automatycznie dla grup od 10 osób
 • możliwość ubezpieczenia dzieci z różnymi zaburzeniami, np. z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, czy cierpiących na padaczkę
 • możliwość ubezpieczenia na jednej polisie dzieci uczęszczających do różnych typów placówek, np.: do szkoły podstawowej i przedszkola
 • ochrona na 12 miesięcy, na terenie całego świata (z wyjątkiem assistance), 24/7, w szkole i poza nią
 • umowa może być zawarta w dowolnym terminie
 • amatorskie i wyczynowe uprawianie wszystkich rodzajów sportów (z wyjątkiem uprawianych zawodowo) w zakresie podstawowym ubezpieczenia, w tym również sportów wysokiego ryzyka – sporty uprawianie w szkole i poza szkołą – w klubach, sekcjach sportowych, odpowiedzialność podczas treningów i zawodów sportowych
 • krótka tabela najczęściej występujących urazów w OWU
 • wypłata 100% za uszczerbek powyżej 50%

Wybierając takie ubezpieczenie, mamy zawsze w podstawie, do określonej sumy ubezpieczenia, takie dodatki, jak:

 • Pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki szkolnej
 • Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Zasiłek dzienny
 • Koszty leczenia NNW w RP
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych
 • Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego
 • Śmierć z powodu wrodzonej wady serca
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Śmierć rodzica / opiekuna prawnego

W podstawie również jest Assistance.

Ceny tego ubezpieczenia są indywidualnie ustalane dla każdej placówki oświatowej oddzielnie. W głównej mierze zależą one od rodzaju placówki, ilości uczniów, sumy ubezpieczenia. Chcąc otrzymać wysoką sumę ubezpieczenia przy niskiej składce, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie lub pod numerem telefonu: 501-620-325.

Jeżeli polisa jest wykupowana dla jednej osoby – np. rodzic wykupuje takie ubezpieczenie na nowy rok szkolny – na cenę nie mamy wpływu. Na każdą wiadomość chętnie Państwu odpowiemy oraz dodatkowo przyjedziemy na umówione spotkanie do placówki.

Z kolei Pakiet dla Turysty, skierowany jest do osób, zamieszkałych w Polsce i podróżujących po terenie Polski. W podstawie ubezpieczenia, prócz stałego uszczerbku / śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jest naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Pakiet może być również rozszerzony o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej OC jak również o ochronę bagażu podróżnego.

Zakres tego produktu to:

 • dla osób podróżujących po Polsce bez ograniczenia wiekowego, w tym dla grup, wycieczek, zielonych szkół (ubezpieczającym może być posiadacz REGON-u)
 • maksymalnie 30 dni, wyłącznie na terenie RP (może być uzupełnieniem oferty Warta Travel)
 • ochrona OC wypożyczonego sprzętu narciarskiego/snowboardowego przy rozszerzeniu o sporty wysokiego ryzyka
 • ochrona OC za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych
 • zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również te zdarzenia, które miały miejsce, gdy ubezpieczony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a ponoszone koszty

Ceny, jakie oferujemy za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW w naszym biurze, nie są wysokie. Zależą od sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu oraz okresu, na jaki zawierane jest ubezpieczenie. Maksymalny okres trwania pojedynczej polisy wynosi 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW możemy zawrzeć:

 • indywidualnie – w formie imiennej,
 • zbiorowo – w formie bezimiennej lub imiennej,

Każda osoba, która uprawia jakiś sport, gdzieś wyjeżdża na dłużej, każdy uczeń czy student, powinna mieć dla własnego bezpieczeństwa ubezpieczenie NNW. Cena nie jest wysoka, a w momencie wypadku, szanse że otrzymamy świadczenie, są bardzo wysokie. Brak ubezpieczenia – brak odszkodowania, tak to niestety działa. Wykupując polisę, mamy przynajmniej świadomość, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś nieprzewidzianego wypadku, nie pozostaniemy bez ochrony.

Zapraszamy do nas po ubezpieczenie NNW na wyjazd, chętnie odpowiemy na każde pytanie, jakie Państwo nam zadadzą. Można nam zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem 501-620-325.

Po więcej informacji na temat tego produktu, zapraszamy do kontaktu z nami lub na stronę Warty.

Ubezpieczenie NNW Warta – Ubezpieczenia Biała Podlaska