Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 4 razy, Średnia ocena: 4.8]

Na naszej stronie, wśród wielu artykułów, przewijają się w treściach informacje na temat wykonywanych przez nasze biuro gwarancji ubezpieczeniowych. Wykonujemy zarówno gwarancje wadialne, należytego wykonania i usunięcia wad oraz pojedyncze gwarancje usunięcia wad i usterek. Doświadczenie zawodowe, jakie zdobyliśmy przed pracą związaną z ubezpieczeniami, pozwala nam spojrzeć z szerszej perspektywy na temat gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych. Stąd też w dzisiejszym wpisie, spróbujemy Państwu pokazać, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową.

UWAGA UWAGA!!!jeżeli potrzebujesz “gwarancji należytego wykonania”, lub “należytego wykonania i usunięcia wad i usterek”, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy złotych, o ile prowadzisz nieprzerwanie działalność przez minimum 5 lat – zgłoś się do nas, robimy takie gwarancje bez badania dokumentów finansowych. Po szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Te gwarancje dotyczą głównie zamówień publicznych, gdzie proporcja między należytym wykonaniem a usunięciem wad wynosi 100 do 30 (czyli np. 10% na należyte wykonanie i 3% na usunięcie wad i usterek). O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Nie czekaj z tym do podpisania umowy, zgłoś się do nas – tel. 501 620 325

Jakie są podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową?

Beneficjenci, w zapisach SIWZ, dopuszczają do zabezpieczenia, różne jego formy. Zabezpieczenie może być wpłacone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze .zm.).

Oczywiście, mówimy tutaj o zabezpieczeniach, jakie dopuszczane są przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku postępowań, gdzie nie obowiązują przepisy Ustawy PZP, zastosowanie mają najczęściej wewnętrzne regulaminy danej firmy, określające formę zabezpieczenia.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej?  Nie czekaj z tym do podpisania umowy, zgłoś się do nas – tel. 501 620 325

My tutaj skupimy się na gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. Obydwa produkty dotyczą tak naprawdę, tego samego. W jednym i w drugim przypadku, mamy Beneficjenta gwarancji (czyli podmiot, na rzecz którego jest wystawiana gwarancja), Wykonawcę (czyli firmę wykupującą gwarancję i wykonującą określone zadanie) oraz Gwaranta (czyli Bank lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Można byłoby założyć na potrzeby dyskusji, że jeżeli chodzi o zakres, to jest to prawie to samo.

Gwarancja bankowa stanowi pisemne zabezpieczenie, gdzie Bank pełniąc funkcję Gwaranta zobowiązuje się do zapłaty świadczenia określonej w treści sumy gwarancyjnej. Do wypłaty dochodzi w momencie, gdy firma, która jest Wykonawcą, nie wykona w terminie określonego w umowie zadania. Do wypłaty dochodzi również wtedy, gdy Wykonawca nienależycie wykonał swoje zadanie. Zasady udzielania gwarancji bankowych reguluje Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, jest podobnie. Gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które tak samo, zobowiązuje się do zapłaty świadczenia na rzecz określonego Beneficjenta, w przypadku, gdy wykonawca umowy, wykona ją niewłaściwie lub wcale.

Na tym etapie, różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową dotyczą uregulowań prawnych. Warunki gwarancji bankowej określa Ustawa Prawo Bankowe, zaś w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej – ich warunków nie reguluje odrębna Ustawa. Po części, warunki gwarancji ubezpieczeniowej reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. Nie mniej jednak, gwarancje ubezpieczeniowe, to element, który Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują od wielu lat. Gwarancje ubezpieczeniowe na szerszą skalę, zaczęto stosować od początku lat 90 ubiegłego wieku, mianowicie od pojawienia się Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Jakie jeszcze występują podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową?

Jeżeli chodzi o sposób oceny firm, które ubiegają się o określony rodzaj gwarancji, to zarówno Banki jak i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, proszę o pewien zestaw dokumentów, na podstawie którego dokonują oceny wiarygodności firmy. W zależności od rodzaju prowadzenia działalności, są to pity lub bilanse, nip, regon, zaświadczenia z ZUS i US. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, przed podjęciem decyzji, proszę często o referencje oraz opinie bankowe.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Nie czekaj z tym do podpisania umowy, zgłoś się do nas – tel. 501 620 325

Możemy też tutaj założyć, że sposób oceny jest podobny w obydwu przypadkach. Tym, co różni oba produkty, bywa czasami cena oraz kilka pobocznych cech. Z reguły jest tak, że gwarancje bankowe są droższe od ubezpieczeniowych. Tego typu zdania jest część naszych Klientów, która do tej pory musiała korzystać z gwarancji bankowych.

W przypadku zabezpieczeń przy gwarancjach, różnice pomiędzy Bankami a Towarzystwami są  niewielkie. Przy gwarancjach ubezpieczeniowych, najczęstszą formą zabezpieczenia są weksle. Czasami dochodzi do sytuacji, że Towarzystwa żądają dodatkowego zabezpieczenia, takiego jak poręczenie innej firmy lub jakieś przewłaszczenie. Z reguły jednak jest tak, że kończy się to tylko na wekslach. Jeżeli chodzi o Banki, nasi Klienci, jako dodatkowe zabezpieczenie czasami musieli zostawiać określoną kaucję.

Dużą różnicą pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową jest fakt, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy! Gwarancja bankowa traktowana jest jak zaciągnięty kredyt i przez okres, który trwa, firma ma mniejszą zdolność kredytową. Jeżeli jest to jedna niewielka kwota, nie stanowi to wielkiego problemu. Z kolei, w sytuacji, gdy firma realizuje dużą ilość zadań, z wysokimi sumami gwarancyjnymi, zdolność na wiele lat jest mocno obniżona. Często może być tak, że uniemożliwi to uzyskanie kredytu przez firmę. Dlatego też przeważnie, tylko bardzo duże firmy, w doskonałej kondycji finansowej, będą mogły sobie pozwolić na zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej.

Alternatywą dla gwarancji bankowych są właśnie gwarancje ubezpieczeniowe. Nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej, są nieznacznie tańsze i łatwiejsze do uzyskania przez Klienta. Nie oznacza to jednak, że każda firma otrzyma taką gwarancję.

Podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową – podsumowanie

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż niniejszy artykuł zaledwie w niewielkim stopniu dotyka omawianego zagadnienia. Osoby chcące pogłębienia swojej wiedzy, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Dodatkowo, aby sprawdzić, czy firma otrzyma gwarancję ubezpieczeniową, zapraszamy do kontaktu. Wszystkich potrzebnych informacji na temat gwarancji oraz tego, jakie dokumenty są potrzebne do analizy, dowiedzą się Państwo dzwoniąc pod numer 501-620-325. Zapraszamy do kontaktu w sprawie gwarancji (kliknij by napisać emaila).

Podobieństwa i różnice pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową – Ubezpieczenia Biała Podlaska