Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O

Ubezpieczenie członków zarządu władz spółki w Warcie D&O
Podziel się treścią z innymi ...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O
4.8 (Wynik: 96%) Oddano 10 Głosów

W tym wpisie, przedstawimy Państwu informacje, na temat produktu, którym jest Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O. Ubezpieczenie Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie może być dodatkowym rozszerzeniem produktu ubezpieczeniowego, dedykowanego dla firm, którym jest ubezpieczenie Warta Ekstrabiznes Plus. Zapraszamy do lektury strony.

Czym jest Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O

Ubezpieczenie OC członków zarządu władz spółki w Warcie D&O
Ubezpieczenie OC członków zarządu władz spółki w Warcie D&O – nie ryzykuj brakiem ochrony członków zarządu.

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O (z języka angielskiego: Directors’ and Offcers’ liability insurance) to połączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, ochrony prawnej osób ubezpieczonych a także spółki oraz pokrycia strat własnych (tj. kosztów), związanych z roszczeniem. Odpowiedzialność cywilna dotyczy spraw cywilnych, prawnych oraz administracyjnych.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pozostałych pracowników pełniących funkcje kierownicze w spółce. Może być również przydatne dla osób, pełniących funkcję kierowniczą w spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Nie ma też tak naprawdę znaczenia, czy spółka, spółdzielnia czy stowarzyszenie, są duże czy małe. Wobec prawa, każda tego typu firma, jest równa. Polski system prawny nie różnicuje wielkości spółek, błąd jest błędem, zarówno wśród dużych (np. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych) jak i małych podmiotów. Stąd też, o polisę D&O z Warty, może ubiegać się każda tego typu firma, zarówno duża jak i mała.

Zaryzykujemy nawet twierdzenie, że małe firmy mogą potrzebować w większym stopniu takiej polisy niż duże. Wynika to z tego, iż często zarządy tych spółek, muszą samodzielnie podejmować ryzyko decyzji, bez gruntownej analizy. Większe przedsiębiorstwa z reguły posiadają odpowiednie działy prawne, w których pracują osoby zajmujące się analizą ryzyka i wystąpienie błędów jest wtedy tak naprawdę ograniczone do minimum.

Mniejsze podmioty, z powodu kosztów, z reguły nie mogą sobie pozwolić na posiadanie takiego zaplecza. Powodem tym są po prostu koszty. W razie błędnej decyzji, zarząd, prokurent, itp, odpowiada swoim majątkiem.

Co jest celem ubezpieczenia OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona finansowa osób zarządzających spółkami przez udzielenie opieki na wypadek roszczeń podmiotów trzecich. Dotyczy to spraw związanych ze szkodami powstałymi na wskutek nieprawidłowego/błędnego działania tychże osób (członków zarządu lub innych osób pełniących funkcje menadżerskie lub kierownicze). Chroni również kadrę przed roszczeniami wniesionymi przez samą spółkę lub jej akcjonariuszy lub udziałowców.

Innymi słowy, ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku osób zarządzających spółką. Daje również ochronę spółce w sytuacji, gdy wysokość powstałej szkody, przekracza znacznie wartość majątku danej osoby. Spółka otrzymuje gwarancję, że dostanie pieniądze z polisy D&O.

Dzięki ubezpieczeniu D&O z Warty, z polisy pokrywane są koszty obrony (wynajętych prawników, biegłych sądowych, audytorów), związanych z roszczeniem wysuniętym przez osobę trzecią lub samą spółkę. Koszty obrony dotyczą postępowań w sprawach karnych, administracyjnych czy cywilnoprawnych.

Jaki zakres zawiera Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie

Główny zakres ubezpieczenia D&O w Warcie, można opisać w kilku punktach, które zamieszczamy poniżej. będą to:

Zakres A – Pokrycie Szkody w imieniu Osób Ubezpieczonych. Polisa D&O pokrywa szkody w imieniu osób ubezpieczonych wynikające z roszczeń z Roszczeń przeciwko osobom ubezpieczonym z tytułu czynu niedozwolonego. Szerszy opis dostępny w pkt. 1.1 OWU.

Zakres BCompany reimbursement – pokrycie Szkody w imieniu Spółki ale wynikającej z Roszczeń przeciwko Osobie Ubezpieczonej. Firma, która wykupi tego typu klauzulę, otrzyma zwrot kosztów pokrytej przez spółkę szkody lub spłaci szkodę w imieniu spółki wynikającą z roszczenia przeciw osobie ubezpieczonej z tytułu czynu niedozwolonego. Więcej w pkt. 1.2 OWU.

Zakres C – Pokrycie Szkody w imieniu Spółki w związku z Roszczeniem Dotyczącym Papierów Wartościowych oraz koszty obrony. Więcej w pkt. 1.3 OWU

Zakres D – Pokrycie Szkody dla Spółki lub w imieniu Spółki wynikające z Czynów Niedozwolonych Osoby Ubezpieczonej o ile Spółka jest współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i Roszczenie objęte jest w ramach zakresu (A) + Koszty Obrony. Więcej w pkt. 1.4 OWU

Zakres E – Koszty Obrony. Szersze informacje pkt. 1.5 OWU

Zakres F – Koszty Zastępstwa Procesowego wynikające z konieczności stawiennictwa Osób Ubezpieczonych w związku z przygotowaniem do Postępowania, uczestnictwem w Postępowaniu. Więcej pkt. 1.6 OWU

Zakres G – Szczególny Limit dla Członków Rady Nadzorczej – nadwyżka ponad Sumę Gwarancyjną – pkt. 1.7 OWU.

Prócz klauzul głównych, spółka wybierając ubezpieczenie D&O w Warcie, może dodatkowo rozszerzyć zakres polisy, wybierając dodatkowe klauzule (Punkt 3 OWU). Poniżej przedstawimy je tylko w skróconej formie.

 • koszty uzyskania kaucji sądowej oraz kwota samej kaucji – pkt. 2.1 OWU;
 • koszty dochodzenia roszczeń – pkt. 2.2 OWU;
 • koszty ekstradycji – pkt. 2.3 OWU;
 • koszty odzyskania reputacji – pkt. 2.4 OWU;
 • koszty awaryjne – pkt. 2.5 OWU;
 • koszty porady prawnej – pkt. 2.6 OWU;
 • koszty wsparcia psychologicznego – pkt. 2.7 OWU;
 • koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym – pkt. 2.8 OWU;
 • koszty zdarzenia kryzysowego w ubezpieczonej spółce – pkt. 2.9 OWU;
 • ubezpieczenie kosztów w przypadku ograniczenia prawa własności osoby ubezpieczonej – pkt. 2.10 OWU.

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w OWU oraz karcie IPID, dostępnych na dole strony.

Za jakie szkody Warta nie odpowiada?

Każda polisa, w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, zawiera informacje, za co dane Towarzystwo nie odpowiada. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia D&O. W punktach poniżej przedstawiliśmy główne wyłączenia odpowiedzialności Warty oraz miejsca w ogólnych warunkach ubezpieczenia, gdzie jest to szerzej opisane.

Główne wyłączenia dotyczą spraw wynikających z:

 • winy umyślnej – bezwzględne wyłączenie winy umyślnej (wina umyślna musi być stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub oświadczeniem osoby ubezpieczonej) – pkt. 4.1 OWU;
 • szkód na rzeczy lub na osobie (poza kosztami obrony do określonego w polisie limitu) – pkt. 4.2 OWU;
 • roszczeń związanych z zarządzaniem składkami emerytalnymi (ERISA – Employee Retirement Income Security Act) – pkt. 4.3 OWU;
 • szkód wynikających z oddziaływania azbestu – pkt. 4.7 OWU;
 • szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska (nie dotyczy kosztów obrony oraz roszczeń wniesionych przez akcjonariuszy) – pkt. 4.8 OWU;
 • roszczeń zgłoszonych w USA i Kanadzie – pkt. 4.9 OWU

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia oferty ubezpieczenia D&O

Przed sporządzeniem oferty, firma musi przejść pozytywną weryfikację w Warcie. Do weryfikacji potrzebujemy następujących dokumentów:

 • Raport finansowy Spółki (skonsolidowany w przypadku Grupy Kapitałowej) za ostatni zamknięty rok bilansowy wraz opinią biegłego rewidenta. (jeśli jest przygotowywana);
 • F-01, czyli raport kwartalny za ostatni zamknięty kwartał bieżącego roku bilansowego
 • Aktualny KRS spółki
 • Ankieta – Analiza potrzeb Klienta, dostępna pod tym linkiem;

Jeżeli firma przejdzie pozytywną weryfikację, poprosimy wtedy o:

 • wypełniony wniosek (do pobrania na dole strony lub tutaj – będzie on konieczny przed zawarciem polisy)
 • ewentualnie; Biznes plan, plan restrukturyzacji etc. (jest on konieczny w sytuacji, gdy firma znajduje się w słabej kondycji finansowej lub jeśli spółka działa krócej niż 2 lata obrotowe.

Ile kosztuje i od czego zależy cena polisy?

Ceny polis bywają różne. Składka ubezpieczeniowa zależy od wielu różnych czynników. Wyliczana jest po dokonaniu głębokiej analizy finansowej przedsiębiorstwa, bierzemy również pod uwagę aspekty związane z dziedziną, w jakiej działa firma, czasem, jak spółka funkcjonuje na rynku.

Co prawda, firma wykupując Ubezpieczenie OC członków zarządu władz spółki w Warcie, ma dodatkowy koszt, ale należy się zastanowić, czy warto ryzykować i nie wykupować takiego ubezpieczenia czy mieć świadomość, że posiadanie polisy pozwoli na redukcję kosztów związanych z błędnymi lub niewłaściwymi decyzjami podjętymi przez osoby zarządzające spółką.

Zalety ubezpieczenia OC członków zarządu władz spółki w Warcie to przede wszystkim:

 • Dostosowanie warunków polisy D&O do polskiego systemu prawnego;
 • Zniesiony udział własny dla wszystkich zakresów ochrony;
 • Objęcie ochroną całej grupy kapitałowej na podstawie skonsolidowanych danych finansowych;
 • Objęcie standardowym zakresem ochrony zaległości podatkowych dochodzonych w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej;
 • Automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych do limitu 25% skonsolidowanych aktywów
  Ubezpieczającego;
 • Bardzo szeroki wachlarz pokrycia kosztów dochodzenia roszczeń;
 • Płatność kaucji do maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych;
 • W przypadku kosztów porady prawnej – występuje możliwość konsultacji nie tylko z prawnikiem, ale również z profesorem prawa, biegłym rewidentem czy doradcą podatkowym;
 • Stosowanie dożywotniego okresu dodatkowego dla ustępujących członków władz;
 • Szeroka definicja podmiotu trzeciego (automatyczne objęcie ochroną);
 • Włączenie do ochrony kar i grzywien administracyjnych, kar regresowych, kosztów zdarzenia
  kryzysowego w ubezpieczonej spółce, kosztów w przypadku ograniczenia prawa własności osoby
  ubezpieczonej i innych.

Mamy  nadzieję, że w tym wpisie, rozjaśniliśmy Państwu sytuację na temat możliwości uzyskania ubezpieczenia OC członków zarządu spółki w Warcie D&O. Jeżeli coś jest niejasne, lub niezbyt dokładnie wyjaśnione, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją.

Wszystkich informacji dowiedzą się Państwo w naszym biurze przy ul. Ciasnej 1 w Białej Podlaskiej, lub dzwoniąc pod numer 501-620-325. Zapraszamy do kontaktu w sprawie ubezpieczenia OC członków zarządu władz spółki w Warcie (klik).

WARTA OWU D§O C6530_int

DPiTKK_-DO_IPID

WARTA Wniosek D&O_form

Warta_70662018_Ankieta członków władz (D&O) 6F Klient

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska
Podziel się treścią z innymi ...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki w Warcie D&O
4.8 (Wynik: 96%) Oddano 10 Głosów