Ubezpieczenie grupowe w Warcie – korzyść dla pracodawcy i pracownika

Ubezpieczenie grupowe w Warcie – korzyść dla pracodawcy i pracownika
5 (Wynik: 100%) Oddano 2 Głosów

W poprzednim wpisie, pokazaliśmy Państwu, jakie cechy powinno mieć najlepsze ubezpieczenie grupowe. W tym artykule pokażemy Państwu, co zrobić, by ubezpieczenie grupowe w Warcie stanowiło pożądany element zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Pokażemy, jaka będzie różnica pomiędzy przyznaniem podwyżki a ubezpieczeniem grupowym w tej samej wysokości oraz jak zmienić regulamin wynagrodzeń, by składki na ubezpieczenie grupowe w Warcie były wolne od kosztów ZUS.

Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe
Sprawdź, jaką firma otrzyma ofertę ubezpieczenia grupowego

Jakie korzyści pracownikom i pracodawcom daje ubezpieczenie grupowe w Warcie?

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składka którą opłaca pracodawca na rzecz swojego pracownika, stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, zaś pracownik ma z tego tytułu dodatkowy przychód. Rzadko się zdarza, by pracodawca wiedział o tym, że jest podstawa prawna, która sprawia, że ubezpieczenie grupowe w Warcie może być bardzo opłacalnym wyborem.

Ubezpieczenie grupowe w Warcie
Ubezpieczenie grupowe w Warcie

Dlaczego to może być opłacalne? Już tłumaczymy. Przepisy które dotyczą ustalania poziomu składek na ubezpieczenia społeczne dają również możliwość na to, aby zwolnić składki na ubezpieczenie grupowe i zdrowotne z obciążenia składką ZUS. Aby tak zrobić, trzeba po prostu zmienić zapisy w zakładowym regulaminie wynagrodzeń. Zapis ten ma dotyczyć możliwości nabycia, kupienia przez pracownika ubezpieczenia w cenie niższej niż cena faktycznie zapłacona przez pracodawcę.

Wtedy przychód, wynikający z różnicy pomiędzy kosztem, jaki poniósł pracodawca a ceną, po której nabył go pracownik, nie jest podstawą do naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Stanowi to prawdziwy zysk, dla pracodawcy i pracownika.

Więc jakie korzyści może dać ubezpieczenie grupowe w Warcie?

Powyższy wywód może wydawać się skomplikowany, ale dla zobrazowania i ułatwienia zrozumienia całej sytuacji, posłużymy się dwoma przykładami.

Pierwszy przykład to podwyżka wynagrodzenia, drugim przykładem będzie ubezpieczenie grupowe o takiej samej wysokości jak podwyżka. Załóżmy, że będzie to kwota 100 złotych.

Standardowa podwyżka, stanowi koszt dla pracodawcy i przychód dla pracownika. Oznacza to niestety konieczność odprowadzenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zapłacenia podatku.

W drugim przypadku, o którym wcześniej wspominamy, pracodawca przyznał dla pracownika ubezpieczenie, którego składka również wynosi 100 złotych. Dodatkowo, nasz pracodawca zmienił w zakładowym regulaminie wynagrodzeń zapis, w którym zostało zawarte to, że udostępnia pracownikowi to ubezpieczenie za 1 zł miesięcznie.

Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe
Sprawdź, jaką firma otrzyma ofertę ubezpieczenia grupowego

Różnica 99 złotych stanowi koszt dla pracodawcy i przychód dla pracownika, od którego, dzięki zmianie zapisu w regulaminie wynagrodzeń nie jest wymagane uiszczenie składki ZUS. Od takiej kwoty odprowadzamy jedynie zaliczkę na podatek od osób fizycznych.

Powstaje przez to oszczędność, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Odpowiednio są to sumy w wysokości 20,48 zł oraz 10,42 zł.

Zwolnienie od obowiązku opłacania składek ZUS od tej kwoty, występuje również w przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Najlepiej cały przykład obrazuje tabela poniżej:

Ubezpieczenie grupowe w Warcie
Korzyści finansowe z posiadania ubezpieczenia grupowego w Warcie

Jak zmienić regulamin wynagrodzeń, aby ubezpieczenie grupowe w Warcie stanowiło element, który przynosi korzyści dla pracodawcy i pracownika?

Modyfikacja zakładowego regulaminu wynagrodzeń dotyczy trzech elementów:

  1. Pierwszym jest  umieszczone w zakładowym regulaminie wynagrodzeń informacji o tym, że pracownik może nabyć ubezpieczenie, np. Warta Ekstrabiznes, po cenie niższej niż detaliczna. Pracodawca określa kryteria, które musi spełnić pracownik, aby przystąpić do ubezpieczenia na zmienionych warunkach cenowych. Najczęściej dotyczą one stanowiska, stażu pracy czy zakresu wykonywanych obowiązków.
  2. Drugi element regulaminu wynagrodzeń ma określać zakres ochrony oraz wysokość świadczeń za wystąpienie danego ryzyka przez ubezpieczenie grupowe. Najczęściej jest to jedna oferta ubezpieczeniowa dla całego zakładu pracy, ale może się zdarzyć, że jedna firma ma kilka wariantów oferty, uzależnionych od poszczególnych kryteriów, o których wspominaliśmy wcześniej. Czyli kierownictwo czy zarząd firmy może mieć inną ofertę niż pracownicy niższego szczebla. Najczęściej jednak jest tak, że firma ma jedną ofertę, taką samą dla wszystkich pracowników.
  3. Trzeci element, uwzględniony w zmienionym regulaminie wynagrodzeń, dotyczy ceny ubezpieczenia oraz kwoty, którą opłaca pracownik. Niektórzy postępują w ten sposób, że z całego świadczenia, wybierają koszty za poszczególne ryzyko i określają, za które ma płacić pracownik a które pracodawca. Nie ma tu jednak sztywnych reguł, firmy same ustalają warunki tak, by obie strony były zadowolone.

Aktualne przepisy i regulacje prawne

Omówione zagadnienia wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 roku w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosowne przepisy zawarte są w Dzienniku Ustaw nr 161, poz. 1106 z późniejszymi zmianami.

Paragraf 2 ustęp 1 tego rozporządzenia określa przychody pracownicze, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), a w konsekwencji również na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne.

Według punktu 26 są nimi „korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Przepisy te znajdują zastosowanie w przypadku ubezpieczeń grupowych i zdrowotnych. Zostało to potwierdzone przez ZUS Oddział w Lublinie w decyzji nr 550/2013 z 9 maja 2013 r. jak również w najnowszej interpretacji – pismo z 1 marca 2015 roku nr DI/100000/43/518/2015.

Ubezpieczenie grupowe w Warcie – korzyść dla pracodawcy i pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ubezpieczenie grupowe w Warcie – korzyść dla pracodawcy i pracownika
5 (Wynik: 100%) Oddano 2 Głosów